La Tour

French painter of religious works (1593-1652)